Algemene Voorwaarden

1. Overeenkomst

1.1 Als u een bestelling plaatst op de website www.sally-cuisine.nl gaat u akkoord met het aanbod van Sally Cuisine en de afhaalvoorwaarden zoals onder punt 2 vermeldt. 

1.2 In het kader van deze overeenkomst wordt er door de Sally Cuisine persoonsgegevens verwerkt conform de huidige regel- en wetgeving. 

1.3 Het gebruik van deze website valt onder de algemene voorwaarden. We streven ernaar dat alle informatie op de site zo volledig mogelijk is. Ondanks al onze inspanningen kunnen we echter niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en/of actueel is. Uiteraard zal Sally Cuisinehaar best doen om eventuele tekortkomingen, onjuistheden in de verstrekte informatie zo snel en accuraat mogelijk te corrigeren. In geen enkel geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die ontstaan is door het gebruik van de site en de beschikbaar gestelde informatie van de site in welke vorm dan ook. 

2. Leveringsvoorwaarden 

2.1 Sally Cuisine gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen.

2.2 Voordat je een bestelling plaatst wordt je geïnformeerd over de afhaalwijze en afhaaltijden van het te bestellen product.

2.3 Het risico aangaande de bestelling is na levering en betaling voor u. 

3. Rechten van intellectuele eigendom 

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.sally-cuisine.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij de Sally Cuisine en/of aan haar gelieerde leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.sally-cuisine.nl en/ of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Sally Cuisine en/of haar leveranciers. 

4. Aansprakelijkheid 

4.1 De totale aansprakelijkheid van Sally Cuisine wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. 

5. Klachten

5.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij:

Sally Cuisine
E-mail: info@sally-cuisine.nl
tel: 0687154567

5.2 Klachten worden door Sally Cuisine binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.